Distribution of inheritance-It is important to plan ahead

אבדן של אדם קרוב הוא טרגדיה משפחתית קשה. אנשים רבים אשר עוברים את תהליך ההעברה הבין-דורית של נכסי הנפטר, מתקשים רגשית לבחון את ההשלכות המס השונות הנובעות מהעברת הנכסים מהנפטר ליורשיו, ועלולים למצוא את עצמם משלמים תשלומי מס גבוהים לאחר מכן. לכן, תכנון נכון של שלב ההורשה יכול לחסוך כאב לב עתידי ולא מעט כסף. […]

Prenuptial agreement- not on paper alone

פסיקתו העדכנית של בית המשפט העליון לגבי “זניחתו” של הסכם ממון מעלה שאלות רבות באשר לבני-זוג אשר תכננו הפרדה רכושית מלאה ביניהם. כיצד הפסיקה החדשה עלולה להיות בעוכרן של המשפחות בישראל? בפסק דין שניתן לאחרונה על-ידי בית המשפט העליון (בע”מ 2943-18) נדון עניינם של בני-זוג, אשר רכשו נכס, כאשר בת הזוג מימנה את רוב רובה […]

Trust- That’s the next thing

חלף למעלה מעשור מאז חוקק בפקודת מס הכנסה פרק העוסק במיסוי נאמנויות. הסדרת תוצאות המס בחוק נתנה חיים חדשים לסדר המשפטי הוותיק של החזקת נכסים וניהולם באמצעות נאמנות. מאז ומעולם היו לנאמנות יתרונות ותפקידים חשובים כשהבולטים ביניהם הם האפשרות להעביר נכסים לדורות הבאים באופן מבוקר ומפוקח חלף הסדר רגיל של ירושה וצוואה והאפשרות להמשיך וליהנות […]

TRUST- Why we Need It?

כאשר נשאל איל הנפט האגדי Paul Getty מדוע הוא מחזיק את כל נכסיו בנאמנות ולא מעבירם ישירות לילדיו ענה הוא: “I want to leave my children enough money so that they can do anything, but not so much that they do nothing.“ דבריו של Getty, ממחישים בצורה מובהקת את אחת הסיבות העיקריות לקיומה של נאמנות. […]